Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka pohjautuu asiakkaan ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian avulla on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan itsenäisyys hänen omassa arjessaan ja toiminnassaan - eli osallistumisessa omaan elämään etsimällä erilaisia ratkaisuja arjen haasteisiin. Toimintaterapian keinoilla tuetaan asiakkaan arkielämää ja siinä tarvittavia valmiuksia ja taitoja; itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä sekä lepoa. Keinoina voivat olla esimerkiksi arjen toimintojen harjoittelu, apuvälinetarpeen arviointi tai asunnon muutostöiden suunnittelu. Toimintaterapia Amiko tuottaa yksilötoimintaterapiaa sekä toimintakyvyn arviointeja.

Toimintaterapia soveltuu kaikille, joilla on jokin haaste arkielämässään. Tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Lapselle, jolla on keskittymisvaikeuksia tai haastetta silmä-käsiyhteistyössä.
  • Lapsella, jolla on toiminnanohjauksen haastetta tai motoriikan alueella pulmaa
  • Nuorelle, joka tarvitsee tukea itsenäistymisessään.
  • Ihmiselle, jolla on jokin pitkäaikaissairaus, kuten ALS, MS tai aivohalvauskuntoutujalle.
  • Ikääntyneelle, joka tarvitsee apuvälineitä arkeensa tai asunnonmuutostöitä kotona asumisen tukemiseksi

Toiminnot valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lasten kanssa käytössä ovat usein pelit ja leikit, aikuisten kanssa kotiaskareet ja vapaa-ajan toiminnot.

Lisätietoja osoitteesta Suomen Toimintaterapeuttiliiton sivuilta: toimintaterapeuttiliitto.fi